• قیمت روز

  لیست قیمت روز 2شنبه مورخ 31/10/2016

    ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 295-305دلار آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 310-315دلار جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 165-170دلار جو دامی قزاقستان تحویل گرگا ن 160دلار دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس 415-420دلار دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی کشور445دلار دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 420دلار دانه سویا برزیل تحویل…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز جمعه مورخ 28/10/2016

    ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 295-305دلار آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 310-315دلار جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 165-170دلار جو دامی قزاقستان تحویل گرگا ن 160دلار دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس 415-420دلار دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی کشور445دلار دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 420دلار دانه سویا برزیل تحویل…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز 5شنبه مورخ 27/10/2016

    ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 295-305دلار آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 310-315دلار جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 165-170دلار جو دامی قزاقستان تحویل گرگا ن 160دلار دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس 415-420دلار دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی کشور445دلار دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 420دلار دانه سویا برزیل تحویل…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز 4شنبه مورخ 26/10/2016

    ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 295-305دلار آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 310-315دلار جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 165-170دلار جو دامی قزاقستان تحویل گرگا ن 155-160دلار دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس 415-420دلار دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی کشور445دلار دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 420دلار دانه سویا برزیل تحویل…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز 3شنبه مورخ 25/10/2016

    ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 295-305دلار آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 310-315دلار جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 165-170دلار جو دامی قزاقستان تحویل گرگا ن 155-160دلار دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس 410-415دلار دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی کشور445دلار دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 415دلار دانه سویا برزیل تحویل…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز 2شنبه مورخ 24/10/2016

    ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 295-305دلار آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 310-315دلار جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 165-170دلار جو دامی قزاقستان تحویل گرگا ن 155-160دلار دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس 410-415دلار دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی کشور445دلار دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 415دلار دانه سویا برزیل تحویل…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز جمعه مورخ 21/10/2016

    ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 295-305دلار آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 310-315دلار جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 160-165دلار جو دامی قزاقستان تحویل گرگا ن 155-160دلار دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس 410-415دلار دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی کشور440دلار دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 410دلار دانه سویا برزیل تحویل…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز 5شنبه مورخ 20/10/2016

    ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 295-305دلار آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 310-315دلار جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 160-165دلار جو دامی قزاقستان تحویل گرگا ن 155-160دلار دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس 410-415دلار دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی کشور440دلار دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 410دلار دانه سویا برزیل تحویل…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز4شنبه مورخ 19/10/2016

    ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 295-305دلار آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 310-315دلار جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 160-165دلار جو دامی قزاقستان تحویل گرگا ن 155-160دلار دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس 410-415دلار دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی کشور440دلار دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 410دلار دانه سویا ارژانتین تحویل…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز 3شنبه مورخ 18/10/2016

    ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 295-305دلار آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 310-315دلار جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 160-165دلار جو دامی قزاقستان تحویل گرگا ن 155-160دلار دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس 410-415دلار دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی کشور435دلار دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 405دلار دانه سویا ارژانتین تحویل…

خبرنامه