• قیمت روز

  لیست قیمت روز 4شنبه مورخ 30/11/2016

    ?آرد گندم روسیه تحویل شمال:۳۰۰-۳۱۰ ?آرد گندم قزاق تحویل گرگان:۳۱۰-۳۲۰ ?جو روسیه تحویل شمال:۱۶۵-۱۷۰ ?جو قزاق تحویل گرگان:۱۶۰ ?جو روسیه تحویل جنوب:۱۸۰ ?دانه کلزا قزاق تحویل گرگان سرخس:۴۰۵-۴۱۰ ?دانه کلزا روسیه تحویل شمال:۴۴۰ ?دانه آفتابگردان روسیه تحویل شمال:۴۳۰ ?دانه سویا برزیل جنوب:۴۴۷ ?دانه سویا برزیل جنوب تحویل ژانویه:۴۳۵ ?دانه سویا اکراین تحویل جنوب:۴۴۰ ?دانه…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز 3شنبه مورخ 29/11/2016

    *آرد گندم روسیه تحویل شمال: 300-310 ————————– *آرد گندم قزاق تحویل گرگان: 310-320 ————————– *جو روسیه تحویل شمال: 165-170 ————————– *جو قزاق تحویل گرگان: 160 ————————– *جو روسیه تحویل جنوب: 180 ————————– *دانه کلزا قزاق تحویل گرگان سرخس: 405-410 ————————– *دانه کلزا روسیه تحویل شمال: 440 ————————– *دانه آفتابگردان روسیه تحویل شمال: 430 ————————–…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز 2شنبه مورخ 28/11/2016

    ✅آرد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی۳۰۰-۳۱۰ ✅آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان۳۱۰-۳۲۰ ✅جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی ۱۶۵-۱۷۰ ✅ جو روسیه تحویل بنادر جنوبی۱۸۰ ✅جو دامی قزاقستان تحویل گرگان۱۶۰ ✅دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس ۴۰۵-۴۱۰ ✅دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی۴۴۰ ✅دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر شمالی۴۳۰ ✅دانه سویا برزیل تحویل بنادر جنوبی ۴۴۰…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز جمعه مورخ 18/11/2016

    ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 295-305دلار آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 300-310 جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 165-170دلار جو روسیه تحویل بنادر جنوبی کشور 180دلار جو دامی قزاقستان تحویل گرگا ن 160دلار دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس 405-410 دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی کشور438دلار دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر…

 • قیمت روز

  لیست قینت روز 5شنبه مورخ 17/11/2016

  ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 295-305دلار آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 300-310 جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 165-170دلار   جو روسیه تحویل بنادر جنوبی کشور 180دلار جو دامی قزاقستان تحویل گرگا ن 160دلار دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس 405-410 دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی کشور435دلار دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر…

 • قیمت روز

  لیست قینت روز 4شنبه مورخ 16/11/216

    ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 295-305دلار آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 300-310 جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 165-170دلار جو روسیه تحویل بنادر جنوبی کشور 180دلار جو دامی قزاقستان تحویل گرگا ن 160دلار دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس 405-410 دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی کشور435دلار دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز 3شنبه مورخ 15/11/2016

    ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 295-305دلار آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 300-310 جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 165-170دلار جو روسیه تحویل بنادر جنوبی کشور 180دلار جو دامی قزاقستان تحویل گرگا ن 160دلار دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس 405-410 دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی کشور435دلار دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز 2شنبه مورخ 14/11/2016

    ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 295-305دلار آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 300-310 جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 165-170دلار جو روسیه تحویل بنادر جنوبی کشور 180دلار جو دامی قزاقستان تحویل گرگا ن 160دلار دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس 405-410 دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی کشور435دلار دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز جمعه مورخ 11/11/2016

    ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 295-305دلار آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 300-310 جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 165-170دلار جو روسیه تحویل بنادر جنوبی کشور 180دلار جو دامی قزاقستان تحویل گرگا ن 160دلار دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس 405-410 دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی کشور435دلار دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز 5شنبه مورخ 10/11/2016

    ارد گندم روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 295-305دلار آرد گندم قزاقستان تحویل گرگان 300-310 جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی کشور 165-170دلار جو روسیه تحویل بنادر جنوبی کشور 180دلار جو دامی قزاقستان تحویل گرگا ن 160دلار دانه کلزا قزاقستان تحویل گرگان-سرخس 405-410 دانه کلزا روسیه تحویل بنادر شمالی کشور435دلار دانه افتابگردان روسیه تحویل بنادر…

خبرنامه