• قیمت روز

  لیست قیمت روز جمعه مورخ 9/12/2016

        ?آرد گندم روسیه تحویل شمال:300-310 ?آرد گندم قزاق تحویل گرگان:310-320 ?جو روسیه تحویل شمال:173 ?جو قزاق تحویل گرگان:163 ?جو روسیه تحویل جنوب:180 ?دانه کلزا قزاق تحویل گرگان سرخس:405-410 ?دانه کلزا روسیه تحویل شمال:440 ?دانه آفتابگردان روسیه تحویل شمال:430 ?دانه سویا برزیل جنوب:455 ?دانه سویا برزیل جنوب تحویل ژانویه:445 ?دانه سویا اکراین تحویل…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز 5شنبه مورخ 8/12/2016

    ?آرد گندم روسیه تحویل شمال:300-310 ?آرد گندم قزاق تحویل گرگان:310-320 ?جو روسیه تحویل شمال:170 ?جو قزاق تحویل گرگان:165 ?جو روسیه تحویل جنوب:180 ?دانه کلزا قزاق تحویل گرگان سرخس:405-410 ?دانه کلزا روسیه تحویل شمال:440 ?دانه آفتابگردان روسیه تحویل شمال:430 ?دانه سویا برزیل جنوب:455 ?دانه سویا برزیل جنوب تحویل ژانویه:440 ?دانه سویا اکراین تحویل جنوب:445 ?دانه…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز 4شنبه مورخ 7/12/2016

    ?آرد گندم روسیه تحویل شمال:300-310 ?آرد گندم قزاق تحویل گرگان:310-320 ?جو روسیه تحویل شمال:170 ?جو قزاق تحویل گرگان:165 ?جو روسیه تحویل جنوب:180 ?دانه کلزا قزاق تحویل گرگان سرخس:405-410 ?دانه کلزا روسیه تحویل شمال:440 ?دانه آفتابگردان روسیه تحویل شمال:430 ?دانه سویا برزیل جنوب:455 ?دانه سویا برزیل جنوب تحویل ژانویه440 ?دانه سویا اکراین تحویل جنوب:445 ?دانه…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز 3شنبه مورخ 6/12/2016

    ?آرد گندم روسیه تحویل شمال:300-310 ?آرد گندم قزاق تحویل گرگان:310-320 ?جو روسیه تحویل شمال:170 ?جو قزاق تحویل گرگان:163 ?جو روسیه تحویل جنوب:180 ?دانه کلزا قزاق تحویل گرگان سرخس:405-410 ?دانه کلزا روسیه تحویل شمال:440 ?دانه آفتابگردان روسیه تحویل شمال:430 ?دانه سویا برزیل جنوب:447 ?دانه سویا برزیل جنوب تحویل ژانویه:435 ?دانه سویا اکراین تحویل جنوب:445 ?دانه…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز 2شنبه مورخ 5/12/2016

    ?آرد گندم روسیه تحویل شمال:300-310 ?آرد گندم قزاق تحویل گرگان:310-320 ?جو روسیه تحویل شمال:170 ?جو قزاق تحویل گرگان:163 ?جو روسیه تحویل جنوب:180 ?دانه کلزا قزاق تحویل گرگان سرخس:405-410 ?دانه کلزا روسیه تحویل شمال:440 ?دانه آفتابگردان روسیه تحویل شمال:430 ?دانه سویا برزیل جنوب:447 ?دانه سویا برزیل جنوب تحویل ژانویه:435 ?دانه سویا اکراین تحویل جنوب:445 ?دانه…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز جمعه مورخ 2/12/2016

    ?آرد گندم روسیه تحویل شمال:300-310 ?آرد گندم قزاق تحویل گرگان:310-320 ?جو روسیه تحویل شمال:165-170 ?جو قزاق تحویل گرگان:160 ?جو روسیه تحویل جنوب:180 ?دانه کلزا قزاق تحویل گرگان سرخس:405-410 ?دانه کلزا روسیه تحویل شمال:440 ?دانه آفتابگردان روسیه تحویل شمال:430 ?دانه سویا برزیل جنوب:447 ?دانه سویا برزیل جنوب تحویل ژانویه:435 ?دانه سویا اکراین تحویل جنوب:440 ?دانه…

 • قیمت روز

  لیست قیمت روز 5شنبه مورخ 1/12/2016

    ?آرد گندم روسیه تحویل شمال:300-310 ?آرد گندم قزاق تحویل گرگان:310-320 ?جو روسیه تحویل شمال:165-170 ?جو قزاق تحویل گرگان:160 ?جو روسیه تحویل جنوب:180 ?دانه کلزا قزاق تحویل گرگان سرخس:405-410 ?دانه کلزا روسیه تحویل شمال:440 ?دانه آفتابگردان روسیه تحویل شمال:430 ?دانه سویا برزیل جنوب:447 ?دانه سویا برزیل جنوب تحویل ژانویه:435 ?دانه سویا اکراین تحویل جنوب:440 ?دانه…

خبرنامه