• قیمت روز

    لیست قیمت روز 4شنبه مورخ 11/1/2017

    ?آرد گندم روسیه تحویل شمال:305-310 ?آرد گندم قزاق تحویل گرگان:315-325 ?جو روسیه تحویل شمال:195 ?جو قزاق تحویل گرگان:185 ?جو روسیه تحویل جنوب:200 ?دانه کلزا قزاق تحویل گرگان سرخس:415 ?دانه کلزا روسیه تحویل شمال:440 ?دانه آفتابگردان روسیه تحویل شمال:430 ?دانه سویا برزیل جنوب:415-425? ?دانه سویا اکراین تحویل جنوب:420 ?دانه سویا روسیه تحویل شمال:450? ?گندم روسیه شمال:205-207…

  • قیمت روز

    لیست قیمت روز 3شنبه مورخ 10/1/2017

    ?آرد گندم روسیه تحویل شمال:305-310 ?آرد گندم قزاق تحویل گرگان:315-325 ?جو روسیه تحویل شمال:195 ?جو قزاق تحویل گرگان:185 ?جو روسیه تحویل جنوب:200 ?دانه کلزا قزاق تحویل گرگان سرخس:415 ?دانه کلزا روسیه تحویل شمال:440 ?دانه آفتابگردان روسیه تحویل شمال:430 ?دانه سویا برزیل جنوب:415-425 ?دانه سویا اکراین تحویل جنوب:420 ?دانه سویا روسیه تحویل شمال:450 ?دانه سویا بلغار…

خبرنامه